בבלי יומא סט ע"ב

157 התכנסות ! משה ? דתקין תקנתא ועקריהכיעבדיהיכי ורבנן הואשאמיתיהואברוךבהקדוששיודעיןמתוך : אלעזררביאמר . בוכיזבולאלפיכך עכשיו עורכת הסוגיה רפלקסיה, התבוננות אחורה, מן הסדר השני על אמות כיצד עשו – חכמים, וכאן הכוונה לנביאים – המידה לביקורת תיאולוגית . "ורבנן"- כך ? כיצד עיקרו את מטבע הלשון של התיאור האלוהי שהתקין משה ? כיצד הפכו הנביאים ממבקרים חברתיים למבקרי האלוה שולחם ? כיצד עיקרו בביקורתם את ת שלה ? התמונה שביסוד כלכלת ההשגחה המקראית ותפיסת ההתגלו מידה להכרת- עיון זה מן הסדר השני מביא את רבי אלעזר להגדרתה של אמת " . בוכיזבולאלפיכך,הואתיישאמהואברוךבהקדוששיודעיןמתוךהאלוהי : " המידה להכרתו והכרת-קדוש ב"ה מתבטאת בהצבת האֱמֶת כאַמַּת-מוחלטותו של ה אופן התנהלותו בעולם . ההודאה השקרית בנוכחות ברגע של כישלון, ברגע של פירושה לכזב בו . ) בין האמת – שואה, בעיתוי שאינו מאשר את הנוכחות הזאת ביניים הכרתית . אמונה יכולה לעלות- והשקר לא עולה האמונה כאפשרות ( המידה הללו . -כאפשרות רק לאחר שהוסדרו אמות הסוגיה מַנחָה אותנו לשני האתגרים שביסוד המאמץ הראוי לתיאולוגיה יהודית : נאמנות לאֱמֶת גם כשהיא אינה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל