בבלי מנחות כט ע"ב

341תלמוד : ולא היה יודע ליהראהוע"רבש : לפניו אמר לאחורךחזור : לואמר ,אומריםהןמהיודעהיהולא,שורות שמונה בסוףוישבהלך כחותשש : תלמידיולואמרו,אחדלדברשהגיעכיון ? לך מנין ,רבי מסיני למשההלכה : להןאמר . דעתו נתיישבה שנייה : משה רבנו בבית מדרשו של ר' עקיבה . תמונה תחילה נפגשים אנו בסגולה השנייה של הנביא, התנועה בזמן . משה כנביא נע הוא – בשני צירים, ההופכים את מציאותנו למה שהיא . הוא נע בציר מעלה מטה והוא נע בציר הזמן פנים ואחור – עולה בהר ) בסולם ( ויורד בו, עולה למרום ושב צירית זאת מאפשרת לו אף את המפגש עם- , מסכת חגיגה ! ( . תנועה דו ) כבמשנה הקדוש ב"ה בהיותו ריבונו של עולם : בשני המובנים של 'עולם', תבל וזמן . זאת מסגרת שיחתם . אך יכולות מופלאות אלו של משה, תנועתו ושיחתו, אין בהן כדי להכשירו של ר' עקיבה ) בעתיד להיות שותף בשיח אחר, העתיד להִבָּנות בבית מדרשו ההופך לעיניו הווה לרגעים מסוימים ( . יש להניח שמשה נכנס לבית המדרש כדי להיווכח בעצמו ביכולת הווירטואוזית " . אך החוויה של משה עם הגיעוהלכותשלתיליןתיליןוקוץקוץכלעללדרוש" "לא היה היא של חוסר מובנות . הוא יושב בשורה האחרונה של הכיתה, באשר יוד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל