אהבה

77אהבה קודם 'כל נדרי' יורד אור גדול מלמעלה וכל המלאכים והנשמות יורדים ממקומן ואין שום מקום שיכול לסבול אותם ולהלבישם רק מתלבשים בדמעה שאנו מורידין לפני ה' ר' פנחס מקורץ, אמרי פנחס, תקלז 97אהבה ן רק את עצמו ולא זולתוקֵּ נמצא זה שתִּ עדיין הוא פלג גופא שהוא נשמה בלא גוף מה שאין כן כשנשא אשה – שהוא על ידי קידושין שקידש החומר לעשות צורה זהו נקרא אדם שלם . – והיינו בכלל ובפרט הן בגופו ונשמתו בגופו ונשמתו של כלל בני עירו או ונעשה הוא נשמה אליהם . ר' יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה תולדות יעקב יוסף, ראה א  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל