עולם

53עולם [ . . . ] וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות אין סוף והנה אז צמצם את עצמו , היכל א, שער א, ענף ב, יא ע"ג עץ חיים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל