אֶקואֶתיקה או אֶקומיתולוגיה?

העקרונות ומונחי היסוד של השיח האקולוגי על הספרות | 137 ביבשת, אני חש אחריות להרס המתמשך של חיי אדם ושל צורות חיים אנושיות בחלק זה של העולם . הרס זה, המתבצע בשם עקרונות ״נעלים״ כמו ״התפתחות״ ו״קדמה״, מתרחש בקצב מסחרר בחלקים מסוימים של היבשת . בברזיל למשל, קצב הכשרתם של חוקרים ומתעדים של שפות הילידים אינו מדביק את קצב היעלמותם של אחרון דוברי השפות הללו, שטרם נחקרו . היעלמות זו, לבד מהמשמעות שיש לה מבחינת המורשת התרבותית האנושית, כרוכה בראש ובראשונה בסבל אנושי בל יתואר – של יחידים ושל קבוצות כאחד . ענייני העיקרי בנושא זה הוא לפיכך מעשי – לתרום לעצירתו של תהליך הרסני זה . אני מאמין שלשם כך יש צורך לבצע, מלבד פעולות פוליטיות מיידיות, גם שינוי מרחיק לכת בגישה . שינוי זה דורש, מצדו, ביקורת על תפישות מסוימות של השוואה תרבותית ושל אינטראקציה בין תרבותית, שעליהן הושתתו באופן מסורתי הגישה הרווחת וכן המדיניות הרשמית כלפי ילידים בארצות אלה . לאחר שייחשף טבען של תפישות אלה, ייזנחו – כך אני מקווה – המדיניות והגישות 8 שהונחו על בסיסן . כמו במחשבה הרדיקלית של האקולוגיה העמוקה נבנית ההצעה של דסקל על הפר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן