ד. מה זה ׳נקי׳? או מחשבה ׳אנטי־קינונית׳: אֶקואֶתיקה, אקומיתולוגיה, אקוקריטיציזם והשיח הביקורתי על הספרות

העקרונות ומונחי היסוד של השיח האקולוגי על הספרות | 131 הללו כמקושרים ומצויים ביחסי היזון הדדיים . מסותיו עוררו התנגדות רבה, וכותבן הצטייר כִּמהלך בשולי התחומים השונים, וכמי שאינו שרוי באף אחד מהם במלאות מדעית מוסכמת . רק כשאסף אותן בראשית שנות השבעים למהדורה הראשונה של ספרו שלבים באקולוגיה של הרוח ( 97 ) , הצטייר האופק המדעי והפילוסופי של מחקרו, ולראשונה התנסחו גם ההשלכות התרבותיות והחברתיות 70 של מחשבתו . החידוש בקישור האקולוגיה לתרבות הובא בפרק הנושא את השם ׳הסבר קיברנטי׳ ובו הועלתה בפעם הראשונה ההצעה להעמיד את המונח ׳סביבה׳ ( environment ) כיחידה בסיסית להסתכלות שתרחישיה הפיזיקליים, הביולוגיים, האנתרופולוגיים והתרבותיים מקבלים את הסבריהם מהצבעה על היזונים 7 כך ביקש בייטסון לפרוץ את הדיאכרוניות של ההסברים שבינם לבין עצמם . ההתפתחותיים הליאנריים בצורתם האבולוציונית הדרוויניסטית המסורתית, ולחצות את קווי ההסבר של הדיסציפלינות המדעיות השונות, שאותן ראה כדָרות 7 סמוך מאוד להדפסת ספרו של בכפיפה אחת בתוך הסבר קיברנטי אקולוגי . בייטסון בשנת 97 כבר נעשתה האקולוגיה מאסטרטגיה מדעית ששותפים לה מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן