על ספר זה ועל ארבעה מושגים בהם נשתמש

18 הקדמה פרק הוספנו תת פרק ובו הסברנו את ההשתמעויות של הדברים לחינוך ילדים ולחינוך עצמי . תוך כדי הצגת התיאוריה של פרויד אנו ממשיכים במאמצינו להציג את ההבחנה בין שתי גישות שונות להבנת מושג החינוך, אותה 1 נראה שדרכים אלו שונות לחלוטין הצגנו בשני הספרים הקודמים . זו מזו, מכוונות לכינון מבנים חברתיים שונים, בוגרים שונים ועמדות פוליטיות שונות . למרות ששתיהן לגיטימיות ומקובלות בשדה החינוך, רק אחת מהן מכוונת במהותה להתפתחות האדם האינדיבידואל ובעל המחשבה החופשית . בסופו של חשבון, לפי הטענה שאנו מביאים כאן, על המחנכת להכריע לאיזה דפוס מוסרי-חברתי היא מגיבה — הכרעה שהיא פוליטית ביסודה . אם לא להכריע, לפחות, לטענתנו, עליה להבחין בין שני הדפוסים שעיצבו בערבוביה את תפיסות החינוך בימינו, ובין שתי הדרכים הסותרות בהן עושות, לעתים, מחנכות שימוש במקביל, למרות שאינן מתיישבות זו עם זו . אנו ממשיכים להציג כאן את שתי הדרכים להבנת אופי הפעולה המוסרית, העומדות ביסוד שתי הדרכים השונות להבנת התהליך החינוכי . בספרים הקודמים הצגנו דרכים אלו, וכאן הבאנו אותן לכלל הבחנה מבנית המגולמת בשתי ישויות נפשיות פרוידיאניות...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ