הערות

! ערות 260 שם . . 6 לדוגמה קלאסית לאסטרטגיה צבאית ולהתמקדותה בתחרות על טריטוריה מוגבלת . 7 ראו קרל פון קלאוזביץ ( 1950 ) . לדיון בכך ראו ) 1995 ( Richard A . D’Aveni, Robert Gunther . . 8 למידע נוסף על הגלובליזציה והשלכותיה הכלכליות ראו 1990, ( Kenichi Ohmae . 9 a, 1995 b ) 1995 . United Nations Statistics Division ( 2002 ) . . 10 ראו, לדוגמה, ) 2001 ( Copernicus and Market Facts . . 11 שם . . 12 ראו פיטרס ווטרמן ( 1985 ) , וכן קולינס ופוראס ( 1995 ) . . 13 ) 1990 ( Richard T . Pascale . . 14 Richard Foster and Sarah Kaplan ( 2001 ) . . 15 Peter Drucker ( 1985 ) מציין שחברות נוטות לנהל זו נגד זו מרוץ שבו הן בוחנות . 16 את מעשי המתחרות שלהן . בתוך ) Kim and Mauborgne ( 1997 a, 1997 c, 1997 d אנו טוענים שהתמקדות . 17 במאמצים להשתוות למתחרים בשוק ולהביס אותם מובילה לגישה שאינה חדשנית אלא חקיינית, דבר שתוצאתו היא לעתים קרובות לחץ מחירים וקומודיטיזציה גוברת . אנו טוענים שתחת זאת צריכות חברות לחתור להפוך את המתחרים לבלתי רלוונטיים על ידי כך שיציעו לקונים קפיצה בערך . ) 1998 ( Gary Hamel טוען...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ