מצוקת המצב הישראלי

40 במעלה המאה העשרים אמנם נוצרה תשתית של תרבות עברית ארצישראלית . אבל נתברר, שתרבות זו לקתה משתי בחינות : היא לא השיגה את מימד העומק, או הגובה, של הדת המשיבה על שאלות המשמעות של הקיום האנושי, ולא היה לה היקף נורמטיבי מחייב . עד מהרה התעוררה הרגשה שנתהווה חלל ריק, שהחינוך העברי נשאר רדוד ושטחי, שחיי הרוח רפויים וחסרי עומק [ . . . ] כך נוצר מעגל של התלבטות עקרה : דחיית התכנים הדתיים מזה, אי יכולת ואי רצון להינתק מהם מזה ; ראיית החילוניות כמנוגדת לדת מזה, ואי הסתפקות בתכנים 49 החילוניים מזה . ניתן לומר כי הספרות הישראלית, כמו הספרות העברית שקדמה לה, היא מקום ההתלבטות . לבטי האמונה, הגעגועים המיסטיים והחיפוש אחר הנעלם הם, אחרי הכול, מן העניינים המרכזיים של השירה הישראלית 50 בהקשר זה, הזיקה לטקסט של כהמשכה הישיר של השירה העברית . הברית החדשה אִפשרה אצל אחדים מן היוצרים פיצול בין הממסד הדתי לרוח ; הצעה של מודל חלופי שאינו חירש לקולה של הקדושה . הזיקה לאחרוּת מציעה אופציה לזהות החילונית של פרקים בשירה הישראלית וביטוי לנהייה רוחנית המתרפקת על מה שהוא מחוץ לעצמה, ועדיין רחוקה מתפישת עולם דתית ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד