המטפחת של ורוניקה

ר ו ת ק ר ט וּ ן-ב ל ו ם ה מ ט פ ח ת ש ל ו ר ו נ י ק ה ה ס פ ר ו ת ה י ש ר א ל י ת ו ה ב ר י ת ה ח ד ש ה רות קרטוּן-בלום ה מ ט פ ח ת ש ל ו ר ו נ י ק ה הספרות הישראלית והברית החדשה מסות רות קרטוּן-בלום ה מ ט פ ח ת ש ל ו ר ונ י ק ה הספרות הישראלית והברית החדשה מסות הוצאת הקיבוץ המאוחד Ruth Kartun - Blum The Veil of Veronica : Essays Israeli Literature Reads The New Testament עורכת : חן אדלסברג עיצוב הספר והעטיפה : דוד בן הרא"ש הביא לדפוס : יואב רוזן אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי − אלקטרוני, אופטי או מכני ( לרבות צילום והקלטה ) − ללא אישור בכתב מהמוציא לאור . © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ ת"ד ,2104 בני-ברק 5112002 טל' 5785810 - ,03 פקס' 5785811 - 03 All rights reserved by © Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . מסת"ב 1 - 0898 - 02 - 965 - ISBN978 נדפס בתל אביב, תשע"ט, 2019 אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il  אל הספר
הקיבוץ המאוחד