ג. חקר ביאליק בעשורים האחרונים: ביאליק האישי

ביאליק בעל גוף 35 המחקרים האלה הניבו פרשנויות מרתקות ומעמיקות לשירתו 21 לא אתייחס אליהם כאן בפירוט, אבל של ביאליק, מכיוונים שונים . אבקש לטעון בקצרה שלמרות ההבדלים המשמעותיים בטענות עצמן, בדגשים, במתודולוגיות ובסגנון, רבים מהמחקרים האלה נשענים על הנחות-יסוד דומות וחולקים תפיסות דומות, בעיקר באשר ליחסי האישי והלאומי אצל ביאליק . הנחת-היסוד המשותפת היא התחושה ששירתו של ביאליק חורגת מגבולותיו של הלאומי, וּוַדאי שאינה כפופה לאידיאולוגיה הלאומית או "מגויסת" לה, ולכן הגדרתו הוותיקה כמשורר לאומי והדגשת הייצוגיוּת הלאומית שלו בהכרֵחַגוררות צמצום המשמעויות של יצירתו, החמצה של רבדים שלמים ומשמעותיים בה, וכן החמצה של עמדת-היסוד של ביאליק כמשורר אישי ( ואמנם, אין ספק שהביקורת המוקדמת אכן חטאה לעתים קרובות בהחמצה כזאת ) . מהנחת-היסוד הזאת משתמע ששירה גדולה היא בהכרח שירה לא-לאומית ( או "לא רק לאומית", או אנטי-לאומית ) ; וכיוון ששירתו של ביאליק היא ללא ספק שירה גדולה, הרי שגדולתה קשורה בהכרח בְּמַה שהוא מֵעֵבֶר או בניגוד ללאומי . חלק אינטגרלי בגישה זו הוא התפיסה שה"אני" האישי הוא בעיקר פסיכולוגי ו /...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד