ביאליק בעל גוף

חמוטל צמיר ביאליק בעל ג וף חמוטל צמיר ת ש ו ק ה , צ יונ ו ת , ש יר ה חמוטל צמיר ביאליק בעל גוף : תשוקה, ציונות, שירה חמוטל צמיר ביא ליק בעל גוף : תשוקה, ציונות, שירה הוצאת הקיבוץ המאוחד Hamutal Tsamir Bialik's Body and Soul : Desire, Zionism, Poetry ספר זה ראה אור בסיוע הקרן הלאומית למדע This book was published with the support of the Israel Science Foundation עיצוב העטיפה : ינאי סגל אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ ת"ד ,2104 בני-ברק 5112002 טל' 5785810 - ,03 פקס' 5785811 - 03 All rights reserved by © Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . מסת"ב 4 - 0897 - 02 - 965 - ISBN978 Printed in Israel, 2019 נדפס בתל-אביב, תשע"ט, 2019 אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il  אל הספר
הקיבוץ המאוחד