רשימת המקורות

362רשימת המקורות פרסומיו של יהודה לייב מאגנס מאגנס, יוסף אבן אקנין – Judah L . Magnes, ATreatise as to 1 ) Necessary Existence 2 ) The Procedure of Things from Necessary Existence 3 ) The Creation of the World, by Joseph Ibn Aknin ( edited and translated from German by Judah L . Magnes ) , H . Itskowski, Berlin 1904 ——, דרשות בזמן מלחמה – - 1917 : Judah L . Magnes, War - Time Addresses Thomas Seltzer, New York 1923 1921, ——, כמו כל הגויים ? – יהודה לייב מאגנס, כמו כל הגויים ? , שער הפרחים, ירושלים תר״ץ . ——, כמו כל הגויים ? – Judah L . Magnes, Like All the Nations ? , Herod Gate, Jerusalem 1930 ——, נאומי הקנצלר – יהודה לייב מאגנס, נאומי הקנצלר של האוניברסיטה העברית , האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תרצ״ו . ——, במבוכת הזמן – יהודה לייב מאגנס, במבוכת הזמן , האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תש״ו . ——, ׳כי עליך הורגנו׳ – יהודה לייב מאגנס, ׳כי עליך הורגנו כל היום׳, בתוך : הנ״ל, במבוכת הזמן , האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תש״ו, עמ׳ 43 - 50 . ——, ׳אל תבטחו בנדיבים׳ – יהודה ליי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב