"אני סוגה תחתית אני": ייצוגה הספרותי של סוגת הסטנדאפ ברומן סוס אחד נכנס לבר מאת דויד גרוסמן

ש ר ה ש ג י א 312 בדיחות הנמוכות, הגסותלמגיב בצחוקהבהופעת הסטנדאפ,הקהל ופחותבתחילת המופע, נהנה פחותלה מספרשדובָוהוולגריות, הידועות ברובן, . בדיחות פוליטיות, בדיחות מוות ובדיחות שואהלה משלב בהופעתוכשדובָ ישודמות של גרוסמן ותמות המהדהדות יצירות קפוליטיקה, מוות ושואה הן מצביע ברגליו ונוטש אתבהופעההקהללהן זיקה לחייו הפרטיים והציבוריים . עדלה לספר סיפור מהעבר שאותו לא חשףבוחר דובָההופעהמהלךבהאולם . עשרה ממחנה הגדנ"ע בבאר אורה ללוויה - כה, על נסיעתו כנער בן ארבע מו . יי הוא נוסע, של אביו או של אהראשונה בחייו, מבלי שיוגד לו ללוויה של מ ,הופכת ההופעה ממופע קומי לסיפור וידוי בעל מאפיינים טראגייםבשלב זה מתוךכל ילדותו על הידייםבמשךכילד עצוב, פגיע, שהלךדובָלהמתגלהשבו . יאונה לו כל רעלאמחשבה שכך ם דמות ראשית של סטנדאפיסט או סיפורו של מופע בידור אינם ידועי ובמובן זה, ביצירות שניתן לשייכן לז'אנר הקומדיה,המודרניתבספרות העברית . עם זאת, לדמותו של המוקיוןואף פריצת דרךהרומן של גרוסמן מהווה חידוש דמויות הנוכל, המוקיון והאוויל מוכרותבספרות העולם שורשים עתיקי יומין . הן במעמקי הפולקלורכבר בעולם העתיק ובמזרח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר