המקרו-תבנית [בוא] [פועל] ונגזרותיה בעברית בת-ימינו

י הת ב נ י ת [ ב ו א ] [ פ ו על ] ו נ ג ז רו ת - מ ק ר וה 263 - להלן ייבחנו התפקידים השונים של המיקרו, טראוגוטלאור הניתוח של - ימינו ואשר מכוננות את המקרו - בעברית בת בוא תבניות הכוללות את הפועל 1בנית [ בוא ] [ פועל ] . ת ] פועל בגוף מדברים ] [ בוא [ התבנית . 3 עם מגוון רב שלימינו - התבנית [ בוא ] [ פועל בגוף מדברים ] ממומשת בעברית בת : פעולה פיזיתסמןהמפעלים . הפועל המשתבץ בתבנית עשוי להיות פועל בואו היא פשטה את ידה קדימה והצביעה על הצלב התלוי על הקיר . ' . 1 למקום קדוש, מקום קדוש ורחוק, בואו ניסע מכאן ! צא ונ את זה נעשה , סמדרמקום שנצטרך להתאמץ כדי להגיע אליו' . ( תחת שמי מכסיקו ) 116 : 1002הרצפלד, מסמן הגעה למקום היעד, אולם בניגוד בא ) , הפועל 199 : 1983 ( טרומרלפי ם הוא בעל משמעות דאיקטית משו בא , הפועל הגיע לפעלים אחרים דומים כגון שמקום היעד צריך להתאים למקומם של אחד מבני השיח . מסיבה זו, מכיוון,אינן קומפוזיציונליותלעילהמודגשים בדוגמהת הצירופיםיומשמעו הדוברת בקטע זה אינה משתמשת בצירופים על מנת לגרום לבני שיחה להגיעש . מהיפעולה מסוימת יחד עצעפיזית למקום שבו היא נמצאת ולאחר מכן לב ר ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר