NO SEPARATION NO TRANSLATION: האם המודל הפדגוגי משפיע על תהליך רכישת השפה הערבית בקרב דוברי עברית בבית הספר הדו לשוני?

זו מ ר פ ל ד - פר ג מ ן ו א ו ר ה מ ו ראל ו ן 240 מטרה לייצרללשוניות אלה שמו לעצמן - סביבות דובאזורים שונים בארץ . פרקטיקות של שותפות בין שתי האוכלוסיות הנמצאות בסכסוך גיאופוליטי, בתי ספר : ) . אולם אליה וקוץ בה 2001 Feuerverger חברתי והיסטורי מתמשך ( יטיים, ולא הציבו גםפול - אלה התמקדו בהיבטים החברתיים והחברתיים לשוניות ברורות, בעיקר בלימוד השפה הערבית בקרב דוברי ) - מטרות ( דו אם . העברית כשפת לשוני - ר החינוך הדו חק . 2 לשוני הוכחו זה מכבר במחקרים - יתרונותיו הקוגניטיביים של החינוך הדו 'חזק',לשוני מלא ( או : - לימודים לחינוך דוכניותושונים . מחקרים שבחנו ת ) , שבמסגרתו לומדים התלמידים את שתי השפות ומשתמשים בהן 2011 Baker באופן פעיל במסגרת הבית ספרית בלמידה משותפת וללא שימוש בתרגום, מצאו התלמידים מבחינת כישוריהםיהם שלהשפעה חיובית מובהקת על יכולות , נמצא ) . בנוסף 2012 Brisk & Proctor הקוגניטיביים, השפתיים והאורייניים ( שילדים הרוכשים שפה נוספת בעלת מאפיינים לשוניים הדומים לאלה של שפת לשוניים בעת לימוד - מם עשויים להיות בעלי יתרון מסוים לעומת ילדים חדיא ) . עם זאת,3002 Bialystok, Majum...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר