ספציפיות התסריט: אות חדש לזיהוי הומור לשוני, והשפעתו על סטיות משלביות בתרגומו לעברית

ט לי ס י ד ר 220 הפירוט, ולקשוראת המנגנונים העומדים מאחורי האפקט ההומוריסטי מבוסס Attardo 2001 ; Attardo & Raskin ( לשוני מרכזית - אותו לתאוריית הומור ) . 1985 Raskin ; 1991 Oring ה חזקה למקוריות וייחודיות ( ילת נטיככלל, הומור הוא תופעה בע 1 . 2הקיימת בתרגום ( בסעיף 2 ה להאחדהילצפות שהנטי ) . לפיכך ניתן 1989 - ה זו ) תפגום בהומור בכלל ובאותיתרגום המצביעים על נטיאסקור כוללי הספציפיות מתאפיין לעיתים בהצגת - בנוסף הבחנתי שאותהספציפיות בפרט . שלבים הממצבים אותם בהתאםות שימוש במהדוברים את עצמם באמצע כאשר המשלב שבו,לסיטואציה . נטיית התרגום להאחיד תפגום גם בהיבט זה נעשה שימוש הוא גבוה או נמוך מהנורמה . במאמר זה אתרכז בהיקרויות שבהן הספציפיות . - נוצרו שינויי משלב בתרגום אות פרותי במקורבארבע דוגמאות הלקוחות מטקסט ס ScSp אציג את קיום ) . 2 . 3 ) ( סעיף 1999,2002 ) ובתרגום ( פילדינג 1 . 3 ) ( סעיף ,1999 1996 Fielding ( אנתח את האות בטקסט המקור, אבחן את שינויי המשלב שנוצרו בתרגומו שאפיין את הדמות במקור גורמים לשינויהשינויים במשלבלעברית ואטען כי באותות להומור . – ולכן,ברמת הספציפיות הומור וספציפיו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר