מגמות בעיצוב מאפייני הגה של העברית המזרח-אירופית בסיפורת הישראלית

י ש י נ ו י מ ן 198 ואילך . בסיפורת הגרמנית, האנגלית והצרפתית משמש עיצוב המבטא היידישאי לאפיון דמויות כיהודיות, ובסיפורת העברית הוא משמש כנדבך נוסף על עיצוב . חלוציםלאפיון דמויות המדוברת - של העברית הטרוםההגייה האשכנזית לשון נחקר עד עתה ביחסייצוג דמויות אתניות בספרות העברית מצד ה שחר - ערב ( בן, היינו של יהודים שמוצאם בארצותבלבדלדמויות מזרחיות תשע"ו והספרות המובאת שם ) . המאפיינים העיקריים בייצוג העברית המזרחית נוגעים לתחביר, לאוצר המילים הייחודי ולמשמעויותיהן הייחודיות של מילים אלית הכללית . המשותפות לסוציולקט זה ולעברית הישר אירופה בספרות - מחקר 'מקביל' בייצוג לשונן של דמויות יהודי מזרח העברית עדיין חסר . הדיון כאן הוא פרי עיון בייצוג הספרותי של דמויות יהודים בשלב זה יצטמצם לסיפורת הישראלית . , ואירופה - שמוצאם במזרח הגייה אשכנזית ומבטא יידישאי : אירופית - עברית מזרח מיוסדת על לימוד קריאתבעיקראשכנזית של העברית בפי גבריםהגייה לימודים במסגרת החֶדֶר ובית המדרש . לשוןחדשה כלשוןםטרוהעברית ה לימודים זו מיוצגת בסיפורת הנכתבת בארץ בפיהן של דמויות גברים דוברי עשרה - בסוף המאה התשעאירופה - ילי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר