סימולציות קטגוריאליות ואפיזודיות בשיח הדבור: פענוח פרגמטי של כינויי גוף שני יחיד אימפרסונליים

מ ל י ב ר - ז ה ר ל ב נ ת ו א י ל א י ל י צ י ב 178 ובכך לחלוק עמו את תפיסת העולם שהוא מציג . לדעתה, זוהי,שהדובר מתאר רק כשמדובר בסיטואציה או באירועהרווחתימפרסונליתאסטרטגיה א נייטרליים או לא תוקפניים, שהנמען יכול לדמיין עצמו כמעורב בהם . בשפות מוגבל שימוש זה לשיח פרוצדורלי, ואילו ) Mundani - ו Godie ( כגוןמסוימות אובשפות אחרות, כגון פולנית והונגרית, זוהי בעיקר תכונה של שיח בין חברים . אנשים קרובים ( שם ) מושים האימפרסונליים בכינוי הגוף השני, והמעברים בין גוף ראשוןהשי קשורים גם למעברים בין זמנים דקדוקיים . קשר הדוק נמצא בלשונות,לשני Laberge & Sankoff ( שונות בין הכינוי האימפרסונלי לבין זמן הווה דקדוקי המוסבר כקשר ביןת ויציב תשע"ג ) ,, לבנ 2011 Stirling & Manderson ; 1979 proximityTobin & Stern - Perez ) 2009 ) . ( הבעת קִרבה ( שני סוגים של בכינויי הגוףהמתקיימתתהמגדריההבחנה, סוגיה דקדוקית אחרת Sa'ar ( סערידי - ערבית עלבעברית ונחקרה ב, מסוימותבלשונותהיחידהשני ידי - של השימוש בצורת הזכר עלת השונו ) , תוך עמידה על הפונקציות 2007 נשים . שאלת הפונקציה של השימוש האימפרסונלי בכינוי הגוף השני הע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר