סיטואציה טלוויזיונית איקונית: רב-מודליות, עֵדוּת וזיכרון קולקטיבי

ס י ט ו א צ י ה ט ל ו ו י ז י ו נ י ת א י ק ו נ י ת 175 : Neiger, M . , Zandberg, E . , & Meyers, O . ( 2011 ) . Tuned to the nation's model Popular music as a mnemonic cultural object . Culture, Society & Media , 33 ( 7 ) , 971 - 987 . Perlmutter, D . D . ( 1998 ) . Photojournalism and Foreign Policy : Icons of Outrage in International Crises . Westport, CT : Praeger . Peters, J . D . ( 2001 ) . Witnessing . Media, Culture and Society , 23 ( 6 ) , 707 - 723 . Ranstorp, M . ( 1996 ) . Terrorism in the name of religion . Journal of International Affairs, 50 ( 1 ) , 41 - 62 . Van Leeuwen, T . ( 1999 ) . Speech, Music, Sound . New York : Palgrave Macmillan . Weiner, A . ( 1980 ) . The function of the tragic Greek Chorus . Th eatre Journal , . 212 - 205 , ) 2 ( 32 י ל ת כה ןיא 154 דבר הבשורהבשתי הסיטואציות הראשונות מבשרים בשורה מרה . ובמרכיביוהמבשרים - של הדובריםמתייחד בבחירות הלשוניות המגוונות שורה . הדובר מופיע כשסביבו נראים אנשים השומעים את דבר הבהפואטיים מגיבים לאימה הגלומההומשמשים כעד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר