שם, כנרת וגדי בחלב אימו: מבט קוגניטיבי על תהליכי פרשנות של טקסט רב משמעי בציור

ד פ נ ה ב ר ג ר ב ס טור ח ל ג י ו ר א, ור ד ח ר ו ת י 128 ים אמפיריים גרידא, אלא שואף לקשור בין התחום האמפירימסתפק בכל ולהפך . הווה אומר, התחום האמפירי יעניק תימוכין לתחום,מנותיולתחום הא מנותי ירחיב את היריעה ויחרוג מעבר לאמפירי . איןווהדיון הא,אמפירי - הלא בכוונת מחקר זה לטעון שהתהליכים הקוגניטיביים הם התהליכים היחידים מנות בכלל, ולפרשנותו של ציור המכיל טקסטומעותיים להבנת יצירת האהמש תהליכי הבנהותמשמעי בפרט, אלא שדרכי העיבוד הקוגניטיבי משקפ - רב כיצד מעורב ההקשר התמונתי בהבנייתותמנות ובוחנוופרשנות ליצירות הא , אם כן, להראות שהתייחסות לשלבי העיבודנומשמעות . כוונת - הרב ביים כשלבים ראשוניים בתהליך הפרשנות עשויה להעניק תמיכההקוגניטי מדעית להבחנות הקשורות לתפיסת מבטו של הצופה, הבחנות שביכולתן להזין בהם עולים הקשרים נוספים,שולהניע את תהליכי הפרשנות המאוחרים יותר, הניסיון לשלב . מנותיים ותרבותיים, הנטועים ביצירה ובציר הזמן ההיסטוריוא קודמיםמנותי נעשה במחקריםובלשני יחד עם השדה הא - את השדה הפסיכו Giora, Givoni, Heruti & Feina 2017 ; Giora, Heruti, ; 9002חרותי ( גם שם נבחנה ההקבלה בין עיבוד,ו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר