הזרה מבפנים: עברית וערבית בשלטי השמות שקבע הריבון הישראלי בתרשיחא הערבית

ע א מר ד ה א מ ש ה 102 בבריטניה, רישום שמות המקומות בשפה האנגלית והדרת השפהשבחבל ויילס & Jones ( , הפגנות והשחתת שלטיםמחאותהוולשית מהשלטים גררו ) . Merriman2009 כזירההמרחב את בוחניםהרחובותשמותשלטיבנושאמחקרים . הריבון של הלאומיתההיסטוריהוהזהותולהעברת,פוליטייםמסריםלהעברת ובקהיר ) Yeoh 1996 ( המחקרים על שמות רחובות בסינגפורןדוגמאות לכך ה והסדר הפוליטי תחת, ששיקפו מאבק על הנכחת הסדר ההגמוני ) 2007 Meital ( . מצריםהתחלפו בסוגי משטרים ש מאוזנים ביןייצור ידע על מיעוטים ממלא תפקיד בשימור יחסי כוח לא אחר", הוא"הזר הוא ה ) . 2011 Bourdieu1991 ; Foucault ( הריבון למוכפפים הפלסטיני , בישראל ) . 4002פאנון ( השולטהסובייקטלהגדרתמסגרתמשמש טיניס הפל המיעוטנגדהאפליה . מוטהמייצוגסובל, והואאחר""הוא ה % 20 - כ של האםשפת , הערביתהשפה , לדוגמה . סמלייםבמישורים גם מורגשת , לעבריתבדומה , רשמיתכשפההישראליבחוקמוכרת , בישראלמהאוכלוסייה לערביתמתייחסתישראלמדינת אין הייצוגיהמעשיבמישור, זאת ולמרות ) . 32 - 33 : 5102מנדל ( החייםממרקםוכחלקרשמימעמדכבעלת , "המרכז"והמיעוטרובה של השפותייצוגיתחום את בודק זה מאמר לנתח בא מחק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר