מתרגמים ומתורגמנים צעירים כדמויות בספרות הילדים והנוער העברית

מ ת ר ג מ י ם צ ע י רי ם כ ד מ ו י ו ת ב ס פ ר ו ת ה י לד י ם 87 בהירות באשר לקול הדובר בשיר, מיהו המבצע את פעולת - איה . ולאור ? לשמאל ) ציוריותרגוםידי - התרגום ? הדובר המבוגר מתבונן בפעוט ומפרש את מעשיו על למלל ? הדובר המבוגר מתאר את מהלך התרגום שביצע הפעוט ? הפעוט מתרגם ן הגיר ) ? למלל את האיורים שצייר הגיר ( כאמור, תודעת הפעוט מבחינה בינו לבי השיר אינו מאפשר לנו להכריע בין האפשרויות השונות . לענייננו, הנקודה לפיה ציורים / איורים מהוויםשלפנינו שיר נוסף המציג תפיסה,החשובה היא זו ניתן לתרגמה למלל ולהפך . יתר על כן, שפה זו עשירה וגמישה דיה עלששפה כתב בה שירה . ימנת שת תב לאבא", דודי, גיבור אחד מסיפוריה של"מכהדובר בהילדן בשונה מ מצריכה תיווך נוסףסמיוטי שלו - עתיד לגלות שפעולת התרגום הבין, נירה הראל 2991הראל ( . בסיפור "אפשר להשאיר הודעה"ידי נמעניה - על מנת שתובן על מספרעדרם הטלפון מצלצליה, ובעתהוריו של דודי יוצאים לקניות ) , ] 1984 [ מו, "תמסורישה להשאיר הודעה לאימבקשת אראשונהבשיחה ה . פעמים שבשבע יש לה תור לרופא שיניים" . דודי משנן את ההודעה, אולם הוא חושש : כרונוישמא בכל זאת היא תפרח ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר