'סטרטגיה ארצי-ישראלית וחוץ-לארצית': דפוסים של שינויי לשון בעברית הישראלית

ע י נ ת ג ו נ ן 56 העמדת הנורמה, בעיקר בתחום התחביר והסגנון, לא נעשתה מתוך תכנון לשון מוסכם של גוף אחד בעל סמכות ומשאבים רבים, אלא בתיקונים נקודתיים על נקלטו במלואםבאופן טבעי,יסוד הלשון שכבר החלה להיקלט ולשמש בציבור . פריטים אחרים התקבלוילוקווי הלשון שמתכנני הלשון קיוו להנחיל, וארבים מ שלהיו נחלתםאו,ספרי הלימודחלקית בלבד, והם נותרו בין דפיהם שלקבלה בלבד . דוברים יחידים ימינו - סוגים שונים של שינוי לשוני בעברית בת 2 . 1 רות שונים שלהנוגעים לדובפריטי לשוןמקובל לנתח הבדליםהעולםבלשנותב דוברים או לתקופות לשון שונות כתהליכים של שינויי לשון : אם בתקופה נתונה סביר , אחרתהומרה בצורההיאמאוחרת יותרתקופה וב אחת,שימשה צורה מדובר בתהליך של שינוי לשוני . ואולם בניגוד לשפות העולם הנהנות מרציפותש בקטיעת רצף השימושכאמורמתאפיינתהמדוברתהיסטורית, הלשון העברית הייתה,רית הקלסיתשבהיבטים רבים מבוססת על העבהעברית החדשה, בה . לשון זרה נרכשת ולא לשון אם . לדוברי הדור הראשון זמננו - בת המדוברתהמייחדים את העבריתהלשונייםרבים מהמאפיינים לפיכך . בדור הדוברים הראשוןשל העברית הישראליתבדרך התגבשותהנטועים נוכל להסביר חלק ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר