שער 1 - התאוריה הוויגוצקיאנית: מסגרת מושגית והשאלות החשובות