עבודה סוציאלית במערכת הבריאות: היסטוריה של התפתחות מקצועית ואתגרים לעתיד

246 לא צדקה אלא צדק 1 הפריסה של מקומות העבודה רחבה מאוד, ומקיפה את כל בתי בבריאות הנפש . החולים במחלקות אשפוז, בטיפולי יום, במכונים ובמרפאות חוץ, שירותי בריאות בקהילה בכל קופות החולים, עמותות ומוסדות סיעודיים ציבוריים ופרטיים . הגידול בפעילותו של מגזר זה חל בד בבד עם השינויים בהרכב הדמוגרפי והרב-תרבותי של האוכלוסייה ובמערכת הבריאות, עם ההתקדמות הטכנולוגית המהירה והמורכבות ההולכת וגדלה של הטיפולים הרפואיים שדורשים גמישות והתאמה מתמדת של שירותי העבודה הסוציאלית למערכת הבריאות . אלה, לצד ההתפתחות הכללית של מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל ועיגון ייחודיות העיסוק בחוק, הביאו לכך שהגידול במספר העובדים הסוציאליים במערכת הבריאות לווה בהתפתחות מרשימה של תפקידיהם ושל דרכי ההתערבות . כל אלה עוגנו בתקנות מיוחדות במערכת הבריאות, ובה בעת התרחבו הלימודים האקדמיים הייחודיים בבריאות והמחקר בנושאים אלה . במאמר נתאר את ההתפתחויות של טמיעת העבודה הסוציאלית במערכת הבריאות מתוך התמקדות בתחומי הבריאות הכללית בלבד ; לא נסקור את השירותים הסוציאליים במערכת בריאות הנפש ( בבתי חולים ובמרפאות בקהילה ) . אלה ראויים לס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב