פערי דורות באיגוד העובדים הסוציאליים והשלכותיהם

156 לא צדקה אלא צדק סיפור התאגדותם של העובדים בישראל הוא במידה רבה סיפורה של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל . ההסתדרות נוסדה בשנת ,1920 ומראשית דרכה פעלה לא רק כארגון עובדים אלא גם כתנועה חברתית בעלת 4 היא השיגה בלעדיות כמעט מוחלטת בייצוגנכסים משקיים ומטרות לאומיות . העובדים ביישוב ובמדינה הצעירה . אולם היא לא התמקדה בייצוג העובדים בלבד אלא ראתה עצמה מחויבת גם להגשמת המפעל הלאומי הציוני ואימצה את עקרון הכלליות, דהיינו פנתה לאוכלוסיות נרחבות וייצגה אינטרסים מגוונים . האגף 5 ההסתדרות נטתהלאיגוד מקצועי היה האגף האחרון שהוקם בה, בשנת 1941 . לשלוט באיגודים יותר מאשר לאפשר להם מרחב פעולה עצמאי . האגף היה כפוף להנהגת הארגון, שראתה ברווחת העובדים גורם חשוב אם עלה בקנה אחד עם 6 המטרה הראשונה במעלה — קידום הרעיון הציוני . איגוד העובדים הסוציאליים בישראל 7 מראשיתו היה האיגודאיגוד העובדים הסוציאליים בישראל נוסד בשנת 1937 . מסונף להסתדרות ופעל כחטיבה מקצועית 8 באיגוד משותף עם ציבור האחיות . 9 האיגוד אינו מסתפק בשימור מקומות העבודה של חבריו ובשיפור תנאי עבודתם ; 4 יעל ישי, קבוצות אינטרס בישרא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב