פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל

פ רק י ם בה ת פ תח ות העבודה הס וציאל י ת בי שראל ע ו רכ י ם ג ' ו נ י גל ו רו נ י ה ול ר לא צדקה אלא צדק 1 הענקת שמות מקראיים למקומות בנוף הארץ עורכים ג'וני גל ורוני הולר לא צדקה אלא צדק פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל 2 על דעת המקום ספריית אסיף ספר זה ראה אור בשיתוף איגוד העובדים הסוציאליים בישראל 3 הענקת שמות מקראיים למקומות בנוף הארץ עורכ ים ג'וני גל ורוני הולר לא צדקה אלא צדק פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל 4 על דעת המקום המערכת האקדמית — ספריית אסיף פרופ' עופר שיף ( יו"ר ) פרופ' אבי בראלי פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין ד"ר פולה קבלו עריכת לשון : הרצליה אפרתי הגהה : לאה לוטרשטיין עיצוב העטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד : ספי עיצוב גרפי, באר שבע ריכוז עריכה : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן נדפס בארט פלוס, ירושלים אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב 8 - 121 - 510 - 965 - 978...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב