"תמימות תהיינה": ספירת העומר

203 תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 203 מנהגי אבלות בספירת העומר ? מאימתי נהוגים מנהגי אבלות בספירת העומר ? אין על כך רמז בתורה ולא במשנה . רק כמה מאות מאוחר יותר, בתקופת התלמוד, אנו נוכחים במסורת מפורשת על ימי הספירה כימים של פורענות : אמרו : שנים – עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם [ . . . ] תנא : כולם מתו מפסח ועד עצרת . אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר' חייא בר אבי : כולם מתו מיתה רעה . מאי היא ? אמר רב נחמן : אסכרה . ( בבלי יבמות סב, ע"ב ) חוסר הכבוד שנהגו תלמידיו הרבים של רבי עקיבא הביא לפי מסורת זו, למותם ב"מיתה רעה" . רב נחמן מסביר שסיבת המוות הייתה "אסכרה", מילה שיש המבינים כמגיפה ואחרים כמכה צבאית ( עסקרייה פירושה צבא בערבית ) . יש הסוברים שחז"ל השתמשו בשפה מרומזת ודיברו על תלמידים במקום על חיילים בצבא המרד של בר כוכבא . על מנהגי האבלות הנהוגים בימי ספירת העומר שומעים מאוחר הרבה יותר, בספרות הגאונים . רב נטרונאי מסביר בדבריו את המנהג שלא לקדש נשים ולא להינשא בימי הספירה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)