צומת מסובות

189 תשרי מרחשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול 189 מה המשמעות של "כולנו מסובים" ? "כולנו", מורה המשנה, "אפילו עני שבישראל" ( משנה פסחים א, א ) . והנה בתלמוד אנו מוצאים גם את ההוראה : "אשה אצל בעלה – אינה חייבת בהסיבה, ואם אשה חשובה היא – צריכה הסיבה" ( בבלי, שם, קח, ע״א, בתרגום לעברית ) . כל באי הסדר מחויבים, אם כן, בהסבה דרך בני חורין, למעט הנשים הנשואות הפטורות ממנה, ויש האומרים – האסורות בה, אלא אם הן "נשים חשובות" . מה משמעות הדבר שרוב הנשים הנשואות לא הסבו, כלומר לא ישבו ישיבת בני חורין בחג החירות ? האם מעיד הדבר שמעמדן כבנות חורין אינו מובן מאליו ? האם אינן נכללות ב"כולנו" ? פוסקים אחדים מצאו את הפטור הזה בעייתי והתמודדו איתו . רבי מרדכי בן הלל הכהן, ( 1250 – 1298 ) שפעל באשכנז, פתר את הקושי כשהוא מצטט את בעלי התוספות : "וכל הנשים שלנו מיקרי [ = נקראות ] חשובות", ולכן גם הן חייבות בהסבה . אין אישה לא חשובה ולכן אין מי שפטורה מהחובה . לעומתו, הרב משה פיינשטיין ( 1895 – 1986 ) , מגדולי הפוסקים במאה העשרים, שפעל בארצות-הברית, כתב, שאין צורך לפרש שכל הנשים נעשו 114 כל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)