כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים - המדריך

סביבה חינוכית כיצד לתכנן בשישה צעדים המדריך י ו ר ם ה ר פ ז ס פ ר י ת פ ו ע ל י ם כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים המדריך יורם הרפז כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים המדריך יורם הרפז ס פ ר י ת פ ו ע לי ם : DesigningEducationalEnvironmentinSixSteps TheGuide Yoram Harpaz עימוד ועיצוב העטיפה : סטודיו נעם תמרי עריכת לשון : תמי אילון-אורטל © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים ת"ד 2104 , בני-ברק 5112002 Hakibutz Hameuchad © p . o . b . 2104, Bnei - Brak 5112002 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט או לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מן החומר אשר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל מסת"ב 7 - 0870 - 02 - 965 - ISBN978 נדפס בישראל תשע"ח – 2018  אל הספר
ספרית פועלים