יהודי ארצות הברית 2000-1654

חסיה ר׳ דיינר יהודי ארצות הברית 1654 - 2000 חסיה ר' דיינר יהודי ארצות הברית 1654 - 2000 חסיה ר' דיינר יהודי ארצות הברית 1654 - 2000 מכון בן - גוריון לחקר ישראל והציונות קריית שדה - בוקר אוניברסיטת בן - גוריון בנגב מסת"ב 5 - 106 - 510 - 965 - 978 2015 © כל הזכויות שמורות, תשע"ה למכון בן - גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן - גוריון בנגב ולאוניברסיטת חיפה The Regents of the University of California © Published by arrangement with University of California Press תרגום : יוסי מילוא עריכת תרגום : אריה אורן עיצוב עטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד ממוחשב : ספי עיצוב גרפי, באר - שבע הבאה לדפוס : סמדר רוטמן אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . המערכת אקדמית פרופ' גור אלרואי, אוניברסיטת חיפה ; פרופ' אסתר מאיר, מכון בן - גוריון, אוניברסיטת בן - גוריון בנגב ; פרופ' מתיו סילבר, המכללה האקדמית עמק יזראל ; פרופ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב