נספח 2: שיטת מינוי נציב שירות המדינה בישראל - ההליך הקיים וההליך המוצע

הצעה לתיקון שיטת המינוי של נצי ב שירות ה מדינ ה 41 ההליך המוצע איתורועדתהקמת ים / מועמדעלממליצהועדת משפטיותבדיקות המינויאתמאשרתהממשלה נשיאידיעלימונה - ר"יו  העליוןהמשפטבית נציגואולממשלההמשפטיהיועץ  נציגואוהממשלהראשמשרדל"מנכ  ידיעלימונו - ציבורנציגי 2  הוועדהר"יו אםאלא,אחדמועמדעלתמליץהוועדה כישוריםישמועמדיםשלושהאולשניים ייחודייתרוןישמועמדשלכלאו,זהים שונהרלוונטיבתחוםמובהק - מועמדים 2 - 3עלתמליץהוועדהאם  הממשלהפנילביאיהממשלהראש בלבדאחדמועמד האיתורשוועדתמינוילאשרלאכדי  מיוחדיםטעמיםנדרשיםעליוהמליצה האיתור  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר