ח. תקופת צינון

הצעה לתיקון שיטת המינוי של נצי ב שירות ה מדינ ה 35 המדינה . 50 בהתאם לכך, יושב הראש של הוועדה צריך להיות ( בדומה ליו"ר ועדת האיתור המוצעת ) אדם בעל היכרות מעמיקה עם שירות המדינה בישראל – למשל, שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי, חוקר אקדמיה או בכיר לשעבר בשירות המדינה, וראוי שנשיא בית המשפט העליון ימנה אותו . גם שני נציגי הציבור בוועדה צריכים להכיר לעומק את שירות המדינה, והם ימונו על ידי יושב ראש הוועדה . ( ב ) לקבוע לוח זמנים קשיח לכל שלב משלבי המינוי . יש לקבוע גם כי אם בתוך פרק זמן קצר מוגדר לאחר עזיבת הנציב הקודם ( למשל שלושה חודשים ) לא תבחר הממשלה נציב חדש, המינוי יעבור לוועדת איתור . ( ג ) לקבוע תנאי סף למועמדים לתפקיד הנציב . תנאים אלה יכולים להיות זהים לתנאי הסף שהוצעו במקרה של מעבר לוועדת האיתור, בתוספת דרישה שלמועמד לא תהיה זיקה פוליטית לראש הממשלה או לשר משרי הממשלה . כאמור, אי - קיום זיקה זו אינו נחוצה אם המינוי נעשה באמצעות ועדת איתור, משום שחזקה על הוועדה שאם היא ממליצה על מועמד בעל זיקה כזאת, מדובר במועמד המתאים ביותר לתפקיד . ואולם אם המינוי יישאר ב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר