2. הליך מינוי נציב שירות המדינה היום

הצעה לתיקון שיטת המינוי של נצי ב שירות ה מדינ ה 13 ( ב ) בדיקות משפטיות המועמדות נבחנת על ידי גורמים משפטיים ( בעיקר היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה ) . אלו בוחנים סוגיות של ניגוד עניינים, של עבירות משמעת ושל עבירות פליליות, ויכולים לקבוע שיש עילה לפסילת המינוי או שיש צורך לקבוע הסדר למניעת ניגוד עניינים . ( ג ) חוות דעת של ועדת מינויים על ועדת המינויים מוטל, כאמור, לבחון את כישוריו של המועמד ואת התאמתו לתפקיד, ויש לה אף אחריות מוגברת לעשות כן, משום שהיא בוחנת משרות הפטורות ממכרז . הוועדה בוחנת את המועמד לפי כמה אמות מידה, ובהן השכלתו, ניסיונו ועיסוקיו הרלוונטיים, תכונותיו האישיות ויכולתו לנהל משא ומתן . על אלה היא יכולה להוסיף אמות מידה אחרות המותאמות לתפקיד . זאת ועוד, בעת גיבוש חוות הדעת, ועדת המינויים צריכה להביא בחשבון סוגיות של ניגוד עניינים ואף יכולה להחליט שלא להמליץ על מועמד אם נמצא ניגוד כזה, אפילו אם היועצים המשפטיים סברו שאפשר להסתפק בהסדר למניעת ניגוד עניינים, אם ועדת המינויים סבורה שניגוד העניינים יגרע באופן משמעותי מיכולתו של המועמד למלא את תפקיד הנצ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר