1. תפקיד נציב שירות המדינה

הצעה לתיקון שיטת המינוי של נצי ב שירות ה מדינ ה 11 ביטוי בכך שכהונתו של מנכ"ל אינה קצובה והממשלה יכולה להדיח מנכ"ל מכהן בכל עת, 6 ואילו לנציב כהונה קצובה ( שש שנים ) ואפשר להדיחו רק בהליך מסודר ובכפוף לעילות ספציפיות ( ראו פירוט בהמשך ) . 7 בשנים האחרונות נציב שירות המדינה מתמודד עם אתגרים לא פשוטים המדגישים את הצורך במינוי נציבים מקצועיים ועצמאיים . אתגרים אלו הם משני סוגים עיקריים : ראשית, קידום הרפורמה המקיפה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה . מדובר ברפורמה שממשלת ישראל החליטה עליה בשנת ,2011 8 היא מתבססת על המלצות ועדה שהוקמה לעניין זה משנת ,2013 9 ומטרתה לתת מענה לבעיות כגון היעדר ראייה ארוכת טווח ומערכתית ותפיסה סדורה בניהול ההון האנושי בשירות, היעדר גמישות מספקת בניהול ההון האנושי על ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך, חולשה ב"עמוד השדרה הניהולי" ואי - מיצוי הפוטנציאל הגלום בעובדים . רפורמה זו נתקלת בקשיים רבים, בכלל זה חוסר שיתוף פעולה מצד חברי הממשלה וגורמים בשירות המדינה, והיא נמצאת ברגע קריטי לעתידה, שבו על הנציב לפעול בנחישות להשלמתה . 10 שנית, לחצים כבדים מצד פוליטיקאים המעוניי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר