תוכן העניינים

נספח 1 : ניסיון מקצועי קודם של נציבי שירות המדינה בישראל בשלושים השנים האחרונות 39 נספח 2 : שיטת מינוי נציב שירות המדינה בישראל - ההליך הקיים וההליך המוצע 40 נספח 3 : ניסיון מקצועי קודם של ראשי השירות הציבורי האחרונים בשבע דמוקרטיות 42  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר