הצעה לתיקון שיטת המינוי של נציב שירות המדינה

אסף שפירא ה צ ע ה ל ת י ק ו ן ש י ט ת ה מ י נ ו י ש ל נ צ י ב ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה א ו ג ו ס ט 8 1 0 2 הצ ע ה ל ס ד ר 9 1 ה צ ע ה ל ת י ק ו ן ש י ט ת ה מ י נ ו י ש ל נ צ י ב ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה אסף שפירא הצעה לסדר 19 אוגוסט 2018 Appointment of the Civil Service Commissioner : A Proposal for Change Assaf Shapira עריכת הטקסט : תמר שקד, דקלה מארק אופנהיימר עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר - דיין ביצוע גרפי : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט, ירושלים מסת"ב 5 - 228 - 519 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע"ח נדפס בישראל, 2018 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . המכון הישראלי לדמוקרטיה רח' פינסקר ,4 ת"ד ,4702 ירושלים 9104602 טל' : 5300888 - 02 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : www . idi . org . il / books דוא"ל : ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר