רשימת המקורות

200 בן אדם, אם ירצה האל - - - - , 'כדי שלא לשכוח' — خليل السكاكيني, “لئلا ننسى”, المقتطف [ القاهرة ] , العدد 116 ص [ 1950 ] , 170 - 168 ( ח'ליל אל-סכאכיני, 'כדי שלא לשכוח', אל-מקתטף [ קהיר ] , 116 [ 1950 ] , עמ' 168 - 170 ) . מקורות משניים אבו מנה, 'מקומה של ירושלים' — בוטרוס אבו מנה, 'מקומה של ירושלים בהתעוררות התרבותית הערבית בפלסטין', בתוך : ישראל ברטל וחיים גורן ( עורכים ) , ספר ירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית ( 1800 - 1917 ) , יד יצחק בן-צבי, ירושלים ,2010 עמ' 349 - 366 . אלוני, דיאלוגים — נמרוד אלוני ( עורך ) , דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי , הקיבוץ המאוחד, תל אביב 2009 . אנטוניוס, ההתעוררות הערבית — George Antonius, The Arab Awakening , Routledge, New York 2010 אסעד, אל-סכאכיני — فوزي الاسعد, خليل السكاكيني 1947 - 1878 , مكتبة الجمعية العلمية , نابلس ( 1994 פוזי אל-אסעד, ח'ליל אל-סכאכיני 1878 - 1947 , ספריית החברה המדעית, שכם 1994 ) . , בוואלסה, 'סכאכיני' — Nadim Bawalsa, ‘Sakakini Defrocked’, Jerusalem Quarterly 42 ) summer 2010 ( , pp . 5 - 25 , - - - - 'לפרוק את העצמי' — ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב