הערות

הערות לפתח דבר . 1 בתוך : מ ' ברלב ( עורכת ) , ערכים וחינוך לערכים : סוגיות בהשתלמויות מורים , ח ' , ירושלים , . 1999 . 2 בתוך : א ' בראלי , ד ' גוטוויין וט ' פרילינג ( עורכים ) , חברה וכלכלה בישראל : מבט היסטורי ועכשווי , הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון ויד יצחק בן צבי , ירושלים , . 2005 הערות לפרק ראשון Theodore H . Friedgut , Iuzovka and Revolution , Volume II : " Politics and . 1 Revolution in Russia ' s Donbass , 1869 - 1924 " , Princeton Un IV ersity Press , . Princeton , New Jersey , 1994 , pp . 152 - 153 . 2 ז ' ארן , אוטוביוגרפיה , עם עובד , תל אביב , 1971 [ להלן : ז ' ארן , אוטוביוגרפיה ] , עמ ' . 11 . 3 ז ' ארן , שרש וכוכב : שירים , הקבוץ המאוחד , תשל " ג [ להלן : ז ' ארן , שרש וכוכב : שירים ] , עמ ' . 59 . 4 תיאור יוזובקה על פי : א . Theodore H . Friedgut , Iuzovka and Revolution , Volume I : " Life and Work in Russia ' s Donbass , 1869 - 1924 " , Princeton Un IV ersity Press , Princeton , New Jersey , 1989 ; Volume II : " Politics and Revolution in Russia ' s Donbass ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד