סדר הפרקים

פתח דבר 7 פרק ראשון / מיוזובקה לארץ ישראל 12 פרק שני / צעדים ראשונים בפוליטיקה 33 פרק שלישי / המאבק מול הרוויזיוניסטים 51 פרק רביעי / קרע במפא " י 79 פרק חמישי / אוניברסיטת פועלים 107 פרק שישי / שבעה שבועות בירושלים הנצורה 119 פרק שביעי / מזכיר מפא " י 129 פרק שמיני / שר בלי תיק במשרד ראש הממשלה 166 פרק תשיעי / בשערי משרד החינוך והתרבות 184 פרק עשירי / העמקת התודעה היהודית 192 פרק אחד עשר / יוזמות ורפורמות : פרק א ' 211 פרק שנים עשר / התפטרות 248 פרק שלושה עשר / מערבולת מפלגתית 263 פרק ארבעה עשר / יוזמות ורפורמות : פרק ב ' 276 פרק חמישה עשר / הבחירות בשנת 309 1965 פרק שישה עשר / הנהגת הרפורמה במבנה החינוך 317 פרק שבעה עשר / פרידה 343 אחרית דבר / אנטי עסקן 349 הערות 357 ביבליוגרפיה 391 מפתח אישים , עניינים ומקומות 399  אל הספר
הקיבוץ המאוחד