הקיצורים הביבליוגרפיים

א " כ / אנציקלופדיה מקראית AB The Anchor Bible AG ] U Arbeiten mx Geschichte des antiken Judentums und des Urchristen turns AJS American Jewish Studies Review BJS Brown Judaic 5 tudies CBQ Catholic Biblical yQuarterl CBQMS Catholic Biblical yQuarterl Monographs Series CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium DJD Discoveries in the | udean Desert DSD Dead Sea Discoveries HSM Harvard Semitic Monographs HTR Harvard kalVieolog Review HUCA Hebrew Union College Annual ICC International Critical Commentary IDB The Interpreter ' s Dictionary of the Bible IEJ Israel lorationExp Journal JANES Journalof the Ancient Near Eastern Society JBL Journalof Biblical Literature JJS Journalof Jewish Studies JNBS f ournalof Near Eastern Studies JPS The Jewish Publication Society JSJ Journal fo r the yofStud Judaism in the Persian , Hellenistic and Roman Period JSP Journal fo r the yofStud hagrapPscudepi SPSS Journal for the yStud of Pseudepigrapha lementSupp Series ] JSS Journalof Semitic Studies ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי