פרק מח

בפרק זה עובר המוזכר ביעף על פרקים נ - גןו בשמלת , חוץ מפרק יב שאותו הוא מעבד בפרק מט . הפרק בנוי בקפידה אף שיסודותיו בפרקי מקרא המציבים אתגר פרשני . בתחילתו משה מרווץ למצרים ( פס י ו ); הוא סוגר בבני ישראל היוצאים ממצרים ( פס י . ( 19 בתחילתו ובסופו יש מאבק בין מלאך הפבים לשר המשטמה . בתחילתו נועד המאבק להגן על משה כדי שתתאפשר הבקמה במצרים ( פס ' (; 4 - 2 בסופו נרעד המאבק להגן על ישראל ולאפשר את מיצוי הנקמה ( פס ' , ( 18 - 9 באמצע הפרק באים פסוקים המלמדים מה תפקידו של משה ומה תפקידו של ה ' בנקמ ( 4 כ - . ( 8 בפרקי המכות בשמות גרמז מאבק בין אלוהי מצרים , שהחרטומים מייצגים עלי אדמות , לבין האל שמשה ואהרן הם שליחיו . מחבר ספר היובלים מעבד את המאורעות ברוח הספרות האפוקליפטית . הוא מרים את מבטו לרובד השמימי ומספר על המאורעות הארציים כבבואה של המאבקים השמימיים - י שר המשטמה הנאבק במלאכי הפנים והקודש . המאבק השקול ברובד השמימי ( כשהכף נוטה לטובת מלאכי הפנים ומלאכי הקודש ) מאציל על הרובד הארצי - משה איבו נחות כשהוא עומד אל מול פרעה , ובני ישראל ( שבשלב זה כבר אינם נרדפים או משועבדים ) שורים במ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי