פרק מו

בפרק זה בכללים המאורעות העומדים במעבר ביו ספר בראשית לספר שמות . כפי שהראתה אמרו , בעוד במקרא יש מעץ נתק בין עוני הספרים , הראשון מסתיים בקורות משפחה פטריארכאלית שבראשה יוסף והשני פותח בעם שמנהיגו אחד מבני לו ; בספר היובלים העלילה אחת ומתמשכת . ' כבר ראינו שהמחבר מתעד את קורות משפחת יעקב בכללותה . משפחה זו נקראת לעתים בני יעקב ולעתים בני ישראל , ומכאן שנוצרת רציפות עם המשך העלילה שעה שבני ישראל , העם ולא המשפחה , הופכים להיות הנושא . המחבר גם משלב הערות מפרק נ בבראשית עם הערות מפרק א בשמות , כפי שהעירה אמרו , הרצף הוא נם במנהיגות . פרק מה הסתיים כלוי , פרק מז ממשיך בבנו עמרם ופרק מה בבן עמרם , משה . חמישה פרקים בשפר היובלים , מו - מט , מוקדשים לסיכום תשעה עשר הפרקים הראשונים של ספר שמות , די בכך כדי ללמדנו עד כמה שולי בעיני המחבר המאורע של יציאת מצרים . כזכור המחבר איבר רואה בר מאורע מכונן במערכת היחסים בין האל לעם ישראל . גם סיפור השעבוד איבן לרוחו . אין פלא אפוא שהוא קיצר מחד גיסא , ועם זאת הכניס כמה פרטים שאיבם במקרא מאידך גיסא . לדיוננו חשובה העובדה שברקע קורות בבי ישראל במצרים הצי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי