פרק מה

( 1 ) ויברא ישראל מערים , לארץ גושן , באחד לחודש הרביעי בשנה השניה לשבוע השלישי ליובל הארבעים וחמשה [ < 2 > . [ 2172 ויבוא יוסף לקבל את יעקב אביו בארץ גושן ויהבוק את צואר אביו ויבך ( 3 ) ויאמר ישראל ליוסף אמות עתה בראותי אותך ונם עתה ברוך ה ' אלוהי ישראל ואלוהי אברהם ואלוהי יעחק אשר לא מנע חסדו ורחמיו מעבדו יעקב , // רב לי כי ראיתי פניך בעודי חי . כי נכון היה המראה אשר ראיתי בבית אל . כרוך ה אלוהי לעולמי עולמים וברוך שמו . ( 5 ) ויאכל יוסף ואחיו לפני אביהם לחם וישתו יין וישמח יעקב שמחה גדולה מאד כי ראה את יוסף אוכל ושותה עם אחיו לפניו . ויברך את בורא כול אשר שמרו ושמר לו את שנים עשר בניו . n ויתן יוסף לאביו ולאחיו את ארק נושן ברעםםס 1 אחוזה : וכול מחוזותיה להם למשול לפני פרעה . ויגור ישראל ובניו בארץ נושן , במיטב ארץ מערים , וישראל בן מאה ושלושים שנה בבראו למערים . ?<( ויהי יוסף מכלכל את אביו ואת אחיו ואת אשר להם לחם לפי אוכלם כשבע שני הרעב . m והתענה ארץ מערים מפני הרעב . ויקבוץ יוסף את כול אדמת מערים לפרעה באוכל , ואת האנשים ואת בהמתם והכול קנה לפרעה . - ( 9 ) וישלמו שני הרעב . ויתן...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי