פרק מג

פרק אחד בירגלים ( 24 פסוקים ) מוקדש לפרקים מג - מה שבבראשית ( 62 פסוקים ) , בתחילתו האחים גשלחים לכנען כשגביע יוסף מותבא בשקו של בנימין . בהמשך מתגלה הגביע , הם חוזרים אל יוסף והוא מזדהה רשולרי אותם להביא את יעקב למצרים . ( י ) ויעש כאשר אמר לו יוסף וימלא להם את כול שקיהם שבר ואת כספם שם בשקיהם ואת הגביע בשק בנימין . < 2 j וישכימו בבוקר וילכו . ףהי בעאתם םשם ויאמר יוסף לאיש ביתו רדוף אותם , רוץ והוכח אותם לאמור תחת טובה שלמתם ל « רעה . גזלתס ממני את גביע הכסף אשר בו ישתה אדוני . והשב לי את אחיהם הצעיר . ומהר להביאו טרם אעא אל ממשלי . ( 0 וירוץ אחריהם ויאמר להם כפי הדבר הזה . ( 4 ) ויאמרו לו חלילה להם לעבדיך לעשרת את הדבר הזה ולגזול מבית אדונך כול כלי . וגם את הכסף אשר מעאנו כראשונה בשקיט השיבר עבדיך מארץ כנען . w ועתה איך נגזול כול כלי ? הנה גם אנו גם שקינו . חפש . האיש האחד מאתנו אשר אעלר תםעא את הגביע בשק יומת ואנו וחמורינו נהיה עבדים לאדונך ( 6 ) ויאמר להם לא היא . אשר אםעא אותר אעלר אקח לעבד ואתם תבראו בשלום אל ביתכם . ( 7 ) ויהי בחפשו בכליהם , מהגדול התחיל ואצל הצעיר כלה , וימצא ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי