פרק לט

( ו ) וישב יעקב בארץ מגורי אביר ארץ כנען . ( 2 ) אלה תולתת יעקב . ויוסף בן שבע עשרה שנה הורד למערים . וימכר לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים . ( 3 ) וישם את ירסף על כול ביתו . ותהי ברכת אלוהים בבית המצרי כעבור יוסף וכול אשר הוא עושה אלוהים מעליח . ג < 4 והםערי נתן הכול ב > דו כי ראה כי אלוהים אתר וכול אשר הוא עושה אלוהים מעלירז . ( 5 ) ויוסף יפה תואר ויפה מראה מאד ותשא אשת אדונו אליו עיניה ותרא את יוסף ותאהבהו ותבקש ממנו אשר ישכב עמה . 4 ! ולא נכנעה נפשו ויזכור את אלוהים ואת הדברים אשר היה יעקב אביו קורא מדברי אברהם כי לא יזנה איש עם אשה אשר לה בעל כי לו משפט מרת אשר נכתב עליו בשמים לפני אל עליון , והחטא יעלה עליו כספרי עולם בכול הימים לפני אלוהים . ( 7 ) ויזכור יוסף את הדברים האלה ולא אבה לשכב עמה . 8 > ) ותבקש אותר שנה אחת ושנית וימאן לשמוע . ( 9 ) ותחשוב עליו מרמה ותאחזהו בבית לאלץ אותו לשכב עמה ותסבור את שער הבית ותחזק בו . ויעזוב בגדו בידה וישבור את המנעול וינוס חועה מפניה . יק ] ותרא האשה ההיא כי איננו שוכב אצלה ותכזב עליו לפני אדוניו לאמור בא עכדך העברי אשר אתה אהבת לאונסני לשכוב אצל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי