נספח לפרקים יט-לח: יעקב ועשו במקרא וביובלים

וילך . ^' ( כה 134 מלמד על היתס המזלזל * פזיזות וחוסר מחשבה ואף אטימות באים לידי ביטוי בנישואי עשו לבנות כנען , עשו בוחר ממה שמזדמן . גם ההכרה שטעה אינה באה בעקבות מורת הרוח של יצחק ושל רבקה ( כו , ( 35 אלא רק כשיעקב נשלח למצוא אישה בארם . רק אז לומד עשו שבנות כנען אינך ראויות ( כז / £ J , וגם אז איך הוא פועל כמתבקש , הוא לוקח אישה ממשפחת ישמעאל בלי להבחין שישמעאל הורחק מבית אביו . על אף אי ההתאמה של עשו למוסד הבכורה , המספר המקראי מצביע על אשמתם של יעקב ורבקה בהתנהגותם כלפיו . הוא רומז על ספק בדבר תמימותו של יעקב , במכירת הבכורה יעקב מבצל איעו בחולשתו - עשי עייף , יצחק עצמו מאשים את יעקב כמרמה : ' כא אחיך במרמה ויקח ברכתך ' ( כז . ( 35 בגנבת הברכה עשו מתואר תיאור אוהד , ובכך מותש העוול שעשה לו יעקב : " ' ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ... ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקה והכה עתה לקח את ברכתי ... וישא עשו קלו ריבך ' ( כז . ( 38 - 34 ועוד , המספר מאשים את רבקה ויעקב שהם מנסים לממש אה ההבטחה האלוהית באמצעים פסולים , והוא רומז על כך בספרו שגנבת הברכה הביאה על עושיה רעות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי