פרק לה

U ) ובשנה הראשונה לשבוע הראשון כיובל הארבעים וחמשה הזה [ 2 י 57 ] קראה רבקה ליעקב כנה ועותה אותר על אביו ועל אחיו מ יכבדם כול ימי חיי יעקב . ( 2 ) ויאמר יעקב אעשה הכול , כאשר צייתני . כי לכבוד ולנדולה לי הדבר הזה רעדקה לי לפני האלוהים לכבדם , 31 ) ואת אמי ידעת מיום הרלדי עד היום הזה את כול מעשי וכול אשר בלבי , אשר כול הימים אחשוב לעשות טרב לכול . jw 7 לא אעשה את הדבר הזה אשר עויתני לכבד את אבי ואת אחי ? nr אמרי לי אמי מה ראית בי רע ושוב אשוב ממנו ותהיה לי כפרה \ ( 6 ) ותאמר לר בני כול ימי לא ראיתי בך כול מעשה רמיה ו זקוביץ , עקבת יעקב , עמ י 27 ו . 2 דורך תיארוך , עמ ' . 11 - 1 3 כג ' התיבה ' לעשות ' איעה , ר , יא נמצאה בל ' שבו הטקסט מקוטע , ןי אחשוב ' איגכו מתועד , אה כפי שהעיר ר » 1 ש , ספר היובלים , עמ י , 6 s יש מקום לשחזרה כפי הנראה ( = לעשות טוב ) הפך ^ rb ו = טרב ) . ^ 4 מילה זו בלי ; כפי הנראה נשמטה מג ' כשל הדמיון בין = ) m + הזה ) ל 11 ו = אשר ) , 5 לי מוסיף : של אלוהים , גפרה מתקבלת רק מאלוהים , ועל כן שתי תיבות אלה נראות מיותרות . 6 ל ' , כהרגלו , נזדקרק יותר ומוסיף : רב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי