פרק כט

( a ויהי בלדת רחל את יו 0 ףי ו ^ ך לכן לגזוז את עאנו כ * רחוק היה ממנו דרך שלושת ימים . . ' £ ויעקב ראה כי הלך לכן לגזוז את עאנו ויקרא ללאה ולרחל וידבר על לבן לבוא עמו אל ארץ כנען , < 3 > כי הגיד להן באשר ראה הכול בחלום וכול אשר הוגד לו לשוב אל בית אביר . ותאמרנה נלך עמך לכול מקום אשר תלך w ויברך יעקב את אלוהי אביר יעחק ואלוהי אברהם אבי אביו . ויקום D ! 3 JP 1 את נשותיו ואת כניו , ואת כול רכושו לקח ויחעה את הנהר ויבוא אל ארץ נלעה וחבא יעקב את לבו מלקי * ולא הגיד לו . w ובשנה השביעית בשבוע הרביעי [ 5521 ] פנה יעקב לנלעד בחודש הראשון כעשרים ואחד , וירדוף לבן אחריו וימצא את יעקכ בהר גלעד בחודש השלישי בשלושה עשה tcSi [ 6 ; הניח לו אלוהים להרע ליעקב כי נראה אלץ בחלום הלילה . ויגד לבן ליעקב , m ובחמשה עשר לימים האלה עשה יעקב משתה ללבן ולכול אשר באו אתו וישבע יעקב ללבן כיום הזה ולכן ליעקב כי לא יעברו להרע איש את רעהו בהר גלעד \ ( 8 ] ויעש שם גל לעד על כן קראו שס המקום ההוא גלעד כגל הזה . 9 > ) אולם כראשונה נקראה ארץ גלעד ארץ רפא * םי < כי ארץ רפאים היא . ויולדו שם רפאים ענקים אשר עשרה באמה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי